موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی  • Fa    |    En
  • 09384310044

حقوق کار

موسسه حقوقی هلپ با داشتن متخصصین مجرب برای تنظیم قراردادهای استخدامی و سایر اسناد مرتبط، شما را در مدیریت منابع انسانی یاری می رساند.

در صورت اخراج یا بروز اختلاف در مورد دستمزد یا سایر حقوق متعلق به کارگران و تنظیم قراردادهای منطبق با منافع کارفرما، ما از حقوق شما در کلیه مراجع از جمله هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما، دادگاه ها و دیوان عدالت اداری دفاع خواهیم کرد.

حقوق کار